Nichts wie raus an die frische Luft

Im Garten wird gerne gespielt oder getobt. Doch auch andere Aktivitäten kann man genauso im Garten machen, damit ihr gemeinsam das schöne Wetter genießen könnt. Frische Luft ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für die...

Sauberkeit

Lesen Sie hier alles über das Schlafen Ihres Kleinkindes

Schlafen

Lesen Sie hier alles über das Schlafen Ihres Kleinkindes

Praktisch

Lesen Sie hier alles über die praktische Angelegenheiten Ihres Kleinkindes

Gesundheit

Lesen Sie hier alles über die gesundheit Ihres Kleinkindes
meervoormamas.nl

Algemene Voorwaarden Offspring Media BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten / producten en activiteiten die samenhangen met, en/of aangeboden worden door Offspringmedia BV. Meervoormamas.nl, Mamalove.nl, Forumvoorzwangerevrouwen.nl, Gewoonborstvoeding.nl, de Mamalove Zwangerschap App zijn allen onderdeel van Offspring Media BV. (Hierna aangeduid als: Offspring Media)

Door gebruik te maken van de website, forum of app als bezoeker of als lid aanvaard je automatisch de algemene voorwaarden van Offspring Media BV. Dit betekent dat je akkoord gaat en je houdt aan de regels die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Persoonsgegevens;

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wil invoeren. Om een reactie te plaatsten bij een artikel, blog of op het forum en voor het aanmaken van een profiel in onze app is het registreren van persoonsgegevens echter noodzakelijk. Hoe Offspring Media BV omgaat met de persoonsgegevens is te vinden in het privacy statement. Voor het aanmaken van een profiel moet je minimaal 18 (achttien) jaar oud zijn, of toestemming hebben gekregen voor het aanmaken van een profiel van je ouders of een andere wettelijke voogd. Als je jonger dan 16 jaar bent en zonder toestemming een profiel hebt aangemaakt, mogen wij je profiel verwijderen. Je maakt alleen een profiel aan op je eigen naam en met je eigen persoonsgegevens. Je stemt ermee in dat wij je gegevens gebruiken in verband met het beheer van je profiel. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van je profiel en je zal anderen geen toegang verlenen tot je profiel. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurd met je profiel met of zonder jouw toestemming.

Regels:

Offspring Media, en haar titels is opgericht om de kennisuitwisseling in de breedste vorm te bevorderen. Wij vinden het echter belangrijk dat dit op een respectvolle manier gaat. Daarom hanteren wij onderstaande regels. Naast deze regels dien je je ook te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Als je in strijd handelt met onderstaande regels of de Nederlandse wet- en regelgeving kan Offspring Media B.V. maatregelen nemen. Onze regels:

 • Plaats geen reacties die beledigingen, laster of smaad bevatten.
 • Plaats geen discriminerende of haat zaaiende berichten.
 • Plaats geen link naar teksten die een smaad, laster of belediging bevatten of een haat zaaiende of discriminerende inhoud bevatten.
 • Plaats geen link naar pornografische websites, goksites of andere websites met illegale doeleinden of strekking.
 • Plaats en/of verstuur geen virus, worm of spam op/naar de website en haar leden.
 • Baseer je berichten op de waarheid en feiten, plaats geen onwaarheden of misleidende teksten.
 • Gebruik geen teksten of afbeeldingen van derden zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen. Offspring Media is niet verantwoordelijk voor het schenden van auteursrecht door leden.
 • Gebruik de titels, de app, de community, het forum en je persoonlijke profiel niet voor commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheid

De website(s), app en de inhoudelijke artikelen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter aanvaardt Offspring Media geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden van het getoonde. Daarnaast is zij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik hiervan. Offspring Media is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door het gevolg van overmacht. Overmacht is buiten de macht van Offspring Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Offspring Media, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Offspring Media, maatregelen van de overheid (zowel binnen- als buitenland) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Offspring Media.

Aansprakelijkheid van Offspring Media ten aanzien van producten en/of diensten geleverd op basis van een voucher Indien de overeenkomst bestaat uit de levering van een voucher, is Offspring Media uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van een (geldige) voucher. Tenzij Offspring Media in een voorkomend geval tevens optreedt als Leverancier, is Offspring Media niet verantwoordelijk voor en verleent zij geen enkele garantie ten aanzien van (de levering van) het product en/of de dienst waarop de voucher betrekking heeft. Tevens is Offspring Media niet aansprakelijk voor eventuele schade die geleden wordt in verband met de afname van een product en/of dienst op basis van een voucher. Offspring is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van betaalde bedragen bij een eventuele annulering van de levering van een product en/of dienst door derden/ andere partij.

Content van derden

Onder content wordt verstaan alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts en alle andere materialen die in of door middel van de Uitgaven worden gepubliceerd, dan wel die door een gebruiker gedownload of geüpload (kunnen) worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn.

Offspring Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud, waaronder de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit en juistheid, van geplaatste content van derden. Hieronder vallen de blogs, de reacties op de blogs, de bijdragen op het forum en eventuele verwijzingen en links naar andere websites. Offspring Media aanvaardt dan ook niet en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Op het moment dat wij onjuistheden constateren zullen we deze aanpassen. Echter zijn wij niet in staat alle onderwerpen constant te volgen. Mocht je informatie aantreffen die in strijd is met de regels of de wet, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Stuur ons in een e-mail een link naar de pagina waarop de regel(s) of de wet zijn overtreden en wij zullen er naar kijken en actie ondernemen als dat van toepassing is.

Leads en data

In samenwerking met verschillende partners organiseert Offspring Media online acties om leads en data te verzamelen. Deelname aan deze acties is vrijwillig en gratis. Deelnemers gaan akkoord met de voorwaarden van de actie en de verwerking van hun gegevens. Deelname aan de acties is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar feitelijke woon- en verblijfplaats in het land van de betreffende actie heeft, alle gegevens naar waarheid invult en 18 jaar of ouder is. Indien u niet ingeschreven bent bij het Bel me Niet register, kunt u ook telefonisch worden benaderd met andere aanbiedingen dan waarvoor u zich aanmeldt bij Offspring Media. Iedere deelnemer aan een actie van Offspring Media kan zich op ieder gewenst moment uitschrijven voor toekomstige acties en/of nieuwsbrieven, door op de uitschrijflink in de desbetreffende nieuwsbrief te klikken of door een bericht te sturen via het contactformulier van de betreffende website.

De voorwaarden van iedere actie worden aan deelnemers ter beschikking gesteld door publicatie op de actiepagina. Deelname aan acties houdt acceptatie van de deelname- en algemene voorwaarden in. Betwisting van de actievoorwaarden zal niet in overweging worden genomen. In gevallen waarin de (actie)voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Offspring Media BV. Het besluit van de directie is niet voor bezwaar of beroep vatbaar. Offspring Media BV gaat, als eigenaar van de acties, zorgvuldig om met uw gegevens. Alle gegevens uit de acties worden door Offspring Media BV vastgelegd in een database. Het doel van deze gegevensverwerking is om u per e-mail, post of telefoon op de hoogte te houden van producten en diensten van Offspring Media en zorgvuldig geselecteerde adverteerders (waaronder, en niet uitsluitend beperkt tot, uitgeverijen, energiemaatschappijen, telecombedrijven, webshops, reisorganisaties). Door deelname aan de acties van Offspring Media geeft u, als deelnemer, uw toestemming aan Offspring Media BV, om per e-mail, post of telefoon nieuwe aanbiedingen en andere speciale acties van Offspring Media en zorgvuldig geselecteerde adverteerders te ontvangen. Mocht u uw adres willen blokkeren voor toekomstige acties en geen speciale aanbiedingen van Offspring Media of onze partners willen ontvangen kunt u dit ten alle tijde kenbaar maken. Offspring Media BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Rechten

Offspring Media streeft ernaar de gebruiksvriendelijkheid van haar website(s), app en Forum zo optimaal mogelijk te houden. Het overtreden van de regels en de wet wordt daarom aangepakt. Offspring Media behoudt zich het recht voor de volgende acties te nemen om de kwaliteit van de website te waarborgen:

 • Het sluiten van een item
 • Het verplaatsen van een item.
 • Berichten aanpassen of verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing.
 • Waarschuwing geven tot blokkering of verwijdering van een lid.
 • Een lid verwijderen of blokkeren, met of zonder voorafgaande waarschuwing.

Boetebeding

Offspring Media hecht veel waarde aan de communicatie en discussies op de website(s), app en in het forum. De pagina’s mogen alleen gebruikt worden voor particuliere doeleinden. Op het reclame maken of plaatsen van spam in items, berichten, reacties, afbeeldingen of met enige informatie op je profiel zonder voorafgaande toestemming van Offspring Media staat een boete. De hoogte van de boete wordt bepaald op een bedrag van € 500,- (vijfhonderd) euro per gebeurtenis. Voor het plaatsen van een virus of worm zal Offspring Media een boete eisen ter hoogte van de daadwerkelijk geleden schade. Dit kunnen wij zonder waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst van je eisen. In samenwerking is reclame wel mogelijk, neem voor meer informatie over een samenwerking contact op via onderstaande contactgegevens.

Wijziging algemene voorwaarden

Offspring Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden en/of privacy statement. Wij adviseren je dan ook regelmatig de algemene voorwaarden en/of privacy statement te checken.

Overige bepalingen

Wanneer door Offspring Media gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Offspring Media deze voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Offspring Media in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Offspring Media vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Alle overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.

Contact over deze algemene voorwaarden:

Offspring Media BV
M: privacy@offspringmedia.com
KvK: 72089067
BTW: NL858981415B01
Bank:NL42RABO0331302993 (Offspring Media)
Bank:NL87RABO0340263431 (Gewoonborstvoeding)